Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky: politus.cz.

Provozovatel shromažďuje osobní údaje uvedené Uživatelem, ukládá je pouze v elektronické podobě a pouze v tom rozsahu, v jakém byly Uživatelem poskytnuty při vytvoření uživatelského účtu, a to po dobu existence uživatelského účtu, nebo po dobu trvání jakýchkoli závazků Uživatele vůči Provozovateli, podle toho, která z těchto skutečností trvá déle.

Uživatel potvrzením registrace prohlašuje, že souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů. Tento souhlas ke zpracování osobních údajů může Uživatel kdykoli odvolat a to písemnou formou. Odvolání souhlasu může vést ke zrušení uživatelského účtu Provozovatelem.

Provozovatel je správcem osobních údajů Uživatele ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00069999.

Provozovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v němž se nachází nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových zpráv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol).

Uživatel je oprávněn kdykoli Provozovatele prostřednictvím e-mailu požádat o poskytnutí informací o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je Provozovatel oprávněn požadovat náhradu odůvodněně vynaložených výdajů.

Provozovatel nepředává osobní údaje Uživatelů třetím osobám s výjimkou případů, kdy mu tak ukládá právní předpis. Provozovatel v žádném případě neprodává kontaktní údaje Uživatelů jiným osobám za účelem zasílání obchodních sdělení těchto osob.